PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

Projekty

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

"Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK  w podjęciu zatrudnienia"


Okres realizacji: 01.01.2015 – 30.11.2015 r.

 

Obszar realizacji: powiat białostocki, powiat sokólski, m. Białystok

 

Grupa docelowa:

30 absolwentek Politechniki Białostockiej poniżej 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), zamieszkujące powiat białostocki, sokólski i m. Białystok.

 

Cel projektu:

Nabycie DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO oraz KWALIFIKACJI ADEKWATNYCH DO POTRZEB RYNKU PRACY przez 30 absolwentek PB, pozostających bez zatrudnienia z pow. białostockiego, sokólskiego i m. Białystok.

 

Działania:

1. PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY - realizowane będzie w formie:

a) INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ W FORMIE IPD "BILANS KOMPETENCJI", które umożliwi precyzyjne sprawdzenie predyspozycji uczestniczek oraz nastawienia emocjonalnego do określonych obszarów zawodowych. 

b) GRUPOWYCH WARSZTATÓW "AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY", których celem będzie pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze znalezieniem pracy oraz rozwijanie umiejętności, osobistych i praktycznych przydatnych na rynku pracy. 

c) INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ "COACHING KARIERY", które odbywać się będą wg schematu: wybór odpowiednich ofert pracy, stworzenie i pogrupowanie baz interesujących firm, wizyty w firmach i dostarczenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne.

 

2. KURSY ZAWODOWE (jeden do wyboru):

a)    PROFESJONALNA OFFICE MANAGER 

b)    ARTYSTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA 

c)    KSIĘGOWOŚĆ MŚP Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC


Wszystkie uczestniczki szkoleń otrzymywać będą stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 PLN netto za każdą godzinę szkoleniową. Każde szkolenie zawodowe realizowane będzie w wymiarze 80h. Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, specjalizujących się w swoich dziedzinach, metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem case study, pracy grupowej i ćwiczeń symulacyjnych.

 

3. STAŻE ZAWODOWE (trzymiesięczne) realizowane będą w przedsiębiorstwach i instytucjach, dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Stażystki zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe i wykorzystają nabyte podczas kursów kwalifikacje zawodowe w miejscu pracy pod okiem opiekuna. 

 

Wszystkie uczestniczki staży otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości 1 500 PLN netto za każdy miesiąc.

 


 

 

Szkolimy Liderów Branży FMCG 


Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.06.2015 r.

 

Obszar realizacji: województwo podlaskie

 

Grupa docelowa:

Projekt ma charakter zamknięty i dedykowany jest 42 przedsiębiorcom i pracownikom z 16 MMŚP. Wszystkie przedsiębiorstwa objete projektem prowadzą działalność w branżach/sektorach/przemysłach wg PKD 2007: handel hurtowy i detaliczny, transport, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Wszystkie 16 MMŚP wspólnie działa w branży FMCG lub na jej rzecz.

 

Cel projektu:

Zwiększenie WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH w zakresie ZARZĄDZANIA, SPRZEDAŻY oraz TECHNIK INFORMATYCZNYCH przez 42 przedsiębiorców i pracowników z 16 podlaskich firm - Liderów branży FMCG poprzez udział w dedykowanych szkoleniach.

 

Działania:

1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie zarządzania - 5 szkoleń, 274 godziny szkoleniowe.

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie sprzedaży - 5 szkoleń, 384 godziny szkoleniowe.

3. Wsparcie szkoleniowe w zakresie technik informatycznych – 7 szkoleń, 168 godzin szkoleniowych.

 

Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, specjalizujących się w swoich dziedzinach, metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem case study, pracy grupowej i ćwiczeń symulacyjnych.

 

Wsparcie szkoleniowe stanowi dla firm pomoc de minimis.

  

FARMY FOTOWOLTAICZNE - najczystsza energia pod SŁOŃCEM! Kompleksowe wsparcie szkoleniowe podlaskich „zielonych” przedsiębiorstw w zakresie stosowania ekologicznych rozwiązań fotowoltaicznych 

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015 r.

Obszar realizacji: województwo podlaskie

Grupa docelowa:

Projekt ma charakter zamknięty i dedykowany jest grupie 24 podlaskich „zielonych” firm, współpracujących ze sobą w zakresie projektowania, budowy i obsługi farm fotowoltaicznych. W obliczu rosnącego zainteresowania systemami fotowoltaicznymi w województwie podlaskim istnieje potrzeba prowadzenia szkoleń w zakresie projektowania, budowy i obsługi PV. Województwo podlaskie ma szansę stać się liderem w tej dziedzinie na skalę kraju, promującym proekologiczne rozwiązania OZE.

Cel projektu:

Nabycie kompetencji zawodowych przez 60 „zielonych” przedsiębiorców i ich pracowników (60 mężczyzn) z 24 podlaskich MŚP w zakresie fotowoltaiki poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach.

Działania:

 1. 1.    Wsparcie szkoleniowe w zakresie projektowania farm fotowoltaicznych - 8 szkoleń, 269 godzin szkoleniowych.
 2. 2.    Wsparcie szkoleniowe w zakresie budowy i ochrony farm fotowoltaicznych - 25 szkoleń, 756 godzin szkoleniowych.
 3. 3.    Wsparcie szkoleniowe w zakresie zarządzania farmami fotowoltaicznymi – 5 szkoleń, 88 godzin szkoleniowych.

Wszystkie szkolenia będą realizowane w oparciu o certyfikowane przez KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ BIURO LEGALIZACJI, CERTYFIKACJI I KARNETÓW ATA oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej PROGRAMY NAUCZANIA. Będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, specjalizujących się w swoich dziedzinach, metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem case study, pracy grupowej, sprawdzonych technik interaktywnych i ćwiczeń symulacyjnych, jak też z wykorzystaniem próbek, profili w celu prezentacji sposobów montażu, jak też zagrożeń przy błędach konstrukcyjnych.

Wsparcie szkoleniowe stanowi dla firm pomoc de minimis.

 


 

 

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA - II edycja

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.03.2015 r.

Obszar realizacji: województwo podlaskie

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 200 handlowców, w tym 112 kobiet i 88 mężczyzn zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego zatrudnionych na umowę o pracę w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podlaskiego. Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i ich pracowników prowadzących działalność w następujących branżach/sektorach/przemysłach wg PKD 2007: przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, pozostała działalność usługowa, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle, informacja i komunikacja, wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Wsparciem objęci zostaną doświadczeni i poczatkujący handlowcy, zajmujący się sprzedażą bezpośrednią i pośrednią oraz obsługą klienta.

 

Cel projektu:

Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych przez 200 (112 kobiet i 88 mężczyzn) handlowców z 45 podlaskich MŚP.

 

Działania:

Projekt składa się z 2 głównych modułów tematycznych: 

 1.    Wsparcie KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PODLASKICH HANDLOWCÓW w formie szkoleń:

 • STRATEGIE SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY - 16 H
 • BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI -16H  
 • STRATEGIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH - 16H
 • SKUTECZNE METODY POZYSKIWANIA KLIENTÓW - 16H

 

 2.    Wsparcie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH PODLASKICH HANDLOWCÓW w formie szkoleń:

 • KOMUNIKACJA W ZESPOLE HANDLOWYM – 16H
 • AUTOPREZENTACJA DLA HANDLOWCÓW - 16 H
 • EFEKTYWNE WYWIERANIE WPŁYWU NA KLIENTA - 16 H
 • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM W PRACY HANDLOWCA - 16 H

 

Wszystkie szkolenia w projekcie będą realizowane w oparciu o CERTYFIKOWANE przez KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ BIURO LEGALIZACJI, CERTYFIKACJI I KARNETÓW ATA (KIG BLCA) PROGRAMY NAUCZANIA, w wymiarze 16 h/os., w grupach średnio 10-os, w systemie dwudniowym w formie aktywnych warsztatów z wykorzystaniem ćwiczeń w parach, dyskusji moderowanej, burzy mózgów, prezentacji multimedialnej, odgrywaniem scenek, studiów przypadków i gier integracyjnych. Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów biznesu – praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe w branży handlowej.

 POSZUKIWANY, POSZUKIWANA

„POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja”

Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.08.2014 r.

Obszar realizacji: powiat białostocki i M. Białystok

Grupa docelowa:

32 osóby 50+ (20K 12M) pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), zamieszkujące powiat białostocki i M. Białystok.

Działania:

 1. Wsparcie w POSZUKIWANIU PRACY - realizowane będzie w formie:

a)    WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY, których celem będzie pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze znalezieniem pracy oraz rozwijanie umiejętności, osobistych i praktycznych przydatnych na rynku pracy. Zajęcia gr. w wymiarze 40h odbywać się będą w bloku 5-dniowym. 

b)    Spotkań INDYWIDUALNYCH w formie COACHINGU ZAWODOWEGO w oparciu o innowacyjne narzędzie "Indywidualny Planer Kariery", które umożliwi zbieranie wszelkich niezbędnych informacji do znalezienia zatrudnienia, stanowiące katalog, który uczestnik będzie zapełniał w miarę swoich doświadczeń i przemyśleń. Spotkania odbywać się będą co miesiąc (łącznie 10h/os.).

 

2. Wsparcie KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  - realizowane będzie w formie szkoleń zawodowych:

a)    OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE – dla 6 os. w wymiarze 100 h/os.

b)    OPIEKUNKA DZIECIĘCA – dla 12 os. w wymiarze 160 h/os. 

c)    SPAWANIE METODĄ MIG – dla 6 os. w wymiarze 145 h/os. 

d)    SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ – dla 8 os. w wymiarze 100 h/os.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymywać będą stypendium szkoleniowe w wysokości 6,35 PLN netto za każdą godzinę szkoleniową.

 

3. Wsparcie W MIEJSCU PRACY realizowane będzie w formie trzymiesięcznych staży zawodowych w przedsiębiorstwach, dla 16 najaktywniejszych osób, rekomendowanych przez pośredników pracy i doradców, którzy jednocześnie wykażą się największym zaangażowaniem podczas warsztatów i szkoleń. Staże dadzą możliwość wykorzystania zdobytych kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy pod okiem opiekuna.

Wszyscy uczestnicy staży otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości 1 500 PLN netto za każdy miesiąc.

 


 

„NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia”

Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2014 r.

Obszar realizacji: gminy: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Zawady.

Grupa docelowa:

40 osób 50+ (28K 12M) niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC w ww. gminach pow. Białostockiego.

Działania:

1. Wsparcie INTEGRACJI realizowane w formie grupowych warsztatów psychologicznych w wymiarze 40h (5 spotkań po 8h). Celem warsztatów będzie przed wszystkim zwiększenie motywacji do podjęcia aktywności zawodowej poprzez uświadomienie uczestnikom wagi poczucia kontroli nad własną karierą, rozwinięcie umiejętności pozytywnego myślenia, przezwyciężenie braku wiary we własne siły oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Zajęcia z psychologiem pozwolą również wzmocnić poczucie własnej skuteczności, zwiększyć samoocenę i pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi oraz podnieść optymizm życiowy.

2. Wsparcie KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - w formie szkoleń zawodowych:

- OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 8 os. 160 h/os.
- SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ – 6 os. 80 h/os.
- MONTER STOLARKI OKIENNEJ – 6 os. 100 h/os.
- OPERATOR OBRABIAREK CNC – 6 os. 80 h/os.
- ASYSTENT SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO – 6 os. 80 h/os.
- PROFESJONALNA OBSŁUGA BIURA – 8 os. 100 h/os.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają stypendia szkoleniowe w wysokości 6 PLN netto za każdą godzinę szkolenia.

3. Wsparcie w POSZUKIWANIU PRACY realizowane w formie:

- WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY, których celem będzie pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze znalezieniem pracy oraz rozwijanie umiejętności, osobistych i praktycznych przydatnych na rynku pracy. Zajęcia gr. w wymiarze 24h odbywać się będą w bloku 3-dn. Program zostanie wzbogacony o zajęcia z doradcą zawodowym i prawnikiem.
- Spotkań INDYWIDUALNYCH w formie COACHINGU ZAWODOWEGO w oparciu o narzędzie "Planer Kariery", które umożliwi zbieranie wszelkich niezbędnych informacji do znalezienia zatrudnienia, stanowiące katalog, który uczestnik będzie zapełniał w miarę swoich doświadczeń i przemyśleń. Spotkania odbywać się będą co 2 tyg. (łącznie 12h/os.) wg schematu: monitoring i wybór odpowiednich ofert pracy; stworzenie i pogrupowanie baz interesujących firm; wizyty w firmach i dostarczenie dokumentów aplikacyjnych; analiza wizyt; telefoniczne rozmowy w sprawie pracy; analiza przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Wsparcie W MIEJSCU PRACY realizowane będzie w okresie marzec 2014 r. – wrzesień 2014 r., w formie trzymiesięcznych staży zawodowych w przedsiębiorstwach, dla 20 najaktywniejszych osób, rekomendowanych przez pośredników pracy i doradców, którzy jednocześnie wykażą się największym zaangażowaniem podczas warsztatów i szkoleń. Staże dadzą możliwość wykorzystania zdobytych kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy pod okiem opiekuna.

Wszyscy uczestnicy staży otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości 1 000 PLN netto za każdy miesiąc.

 


 

SILIKATY

 

„SILIKATY BIAŁYSTOK - budujemy odpowiedzialnie inwestując w pracowników”

Okres realizacji: 01.10.2012 – 31.03.2014 r.

Obszar realizacji: województwo podlaskie

Grupa docelowa:

62 pracowników Spółki Silikaty z siedzibą w Białymstoku, zatrudnionych na podstwie umowy o pracę, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego w rozumieniu KC. 

Działania:

1. Wsparcie ZARZĄDZANIA - celem szkoleń będzie wsparcie kompetencji koniecznych do skutecznego zarządzania pracownikami i firmą budowlaną.

 

2. Wsparcie ROZLICZEŃ - celem szkoleń będzie podniesienie kompetencji dotyczących aspektów księgowo-kadrowych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

3. Wsparcie SPRZEDAŻY - celem szkoleń będzie nabycie oraz podniesienie umiejętności związanych ze sprzedażą produktów Spółki Silikaty.

 

4. Wsparcie PRODUKCJI - celem szkoleń będzie podniesienie kompetencji technicznych i organizacyjnych pracowników Silikatów usprawniających produkcję. 
 

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

Okres realizacji: 01.11.2012 – 31.12.2013r.

Obszar realizacji: województwo podlaskie

Grupa docelowa:

180 osób zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podlaskich MŚP z branż: przetwórstwo, przemysł, budownictwo, transport, gospodarka magazynowa, działalność finansowa i ubezpieczenia, działalności profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna, handel hurtowy i detaliczny. Wsparciem objęci zostaną doświadczeni i poczatkujący handlowcy, zajmujący się sprzedażą bezpośrednią i pośrednią oraz obsługą klienta.

Cel projektu:

Zwiększenie kompetencji zawodowych i osobistych przez handlowców z podlaskich MŚP.

Działania:

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w formie 2 szkoleń:

Z zakresu KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (1 szkolenie do wyboru):

- SKUTECZNA SPRZEDAŻ I RELACJE Z KLIENTAMI – w wymiarze 32 godz. /os.

- OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA - 32 godz. /os.

- PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY - 16 godz. /os.

- DYNAMIKA WIZYTY HANDLOWEJ - 16 godz. /os.

- TRENING PROFESJONALNYCH NEGOCJACJI - 16 godz. /os.

- WINDYKACJA DLA HANDLOWCÓW - 16 godz. /os.

Z zakresu KOMPETENCJI OSOBISTYCH (1 szkolenie do wyboru):

- KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE SPRZEDAZY - 16 godz. /os.

- RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM - 16 godz. /os.

- ZARZĄDZANIE CZASEM HANDLOWCA - 16 godz. /os.

- ASERTYWNOŚĆ W PRACY HANDLOWCA - 16 godz. /os.


 

 

 


 

 

 


 

 

"REAKTYWACJA ZAWODOWA 50+"

Okres trwania projektu: 01.07.2010 – 30.06.2011

Obszar realizacji projektu: M. Białystok, powiat białostocki

Cel projektu - reaktywacja zawodowa (powrót na rynek pracy) 30 osób 50+ (w tym 20 kobiet)

Grupa docelowa

30 osób powyżej 50+, w tym 20K i 10M, pozostających bez zatrudnienia,

Działania

1. Poradnictwo zawodowe w postaci sesji grupowych i indywidualnych.
2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne:

- Obsługa komputera z elementami przedsiębiorczości

- Kucharz (150h),

- Spawanie metodą MAG (146h),

- Opiekun domowy z kursem masażu (120h)

3. Staże zawodowe


Nowe Szanse Zawodowe - poradnictwo, szkolenia i staże dla kobiet pozostających bez zatrudnienia

Okres trwania projektu: 01.07.2009 – 30.06.2010

Obszar realizacji projektu: M. Białystok, powiat białostocki

Cel projektu - powrót na rynek pracy 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem zawodowym z powodu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Grupa docelowa

30 kobiet z terenu m. Białegostoku nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,

Działania

1. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.
2. Szkolenia:

„Pracownik administracyjno-biurowy” - 42 h,

„Wizaż i stylizacja” - 16 h,

„Kadry i płace” lub „Księgowość uproszczona” lub „Rachunkowość”- 42 h.

3. Staże zawodowe