PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

PROJEKTY

30+KARIERA


 

Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA” 

 

Projekt skierowany jest do 40 osób pracujących, które skończyły 30 lat (w tym do 30 kobiet i 10 mężczyzn), zamieszkujących powiat m. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Celem projektu jest poprawa ich sytuacji zawodowej poprzez udział w programie kompleksowego i spersonalizowanego wsparcia z zakresu poradnictwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa pracy, realizowanego w oparciu o Indywidualne Plany Działania.

 

 

 

Projekt skierowany jest do 40 osób pracujących, które skończyły 30 lat (w tym do 30 kobiet i 10 mężczyzn), zamieszkujących powiat m. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Celem projektu jest poprawa ich sytuacji zawodowej poprzez udział w programie kompleksowego i spersonalizowanego wsparcia z zakresu poradnictwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa pracy, realizowanego w oparciu o Indywidualne Plany Działania.

 

Każdy z Beneficjentów zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, przy wsparciu którego zostanie dokonana diagnoza jego sytuacji zawodowej, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania z określeniem celu i działań rozwojowych, jak też realizacja ścieżki rozwojowej. Uczestnictwo w grupowych warsztatach poradnictwa zawodowego będzie miało za zadanie przygotowanie uczestników do podjęcia działań zmierzających do zmiany niepewnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto 40 Beneficjentów przejdzie szkolenie zawodowe potwierdzające kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe (szkolenia będą dotyczyły kompetencji deficytowych, poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, dających szanse na awans zawodowy), jak też indywidualne pośrednictwo „JOB COACHING”, które pomoże w poprawie sytuacji Beneficjentów, dzięki zmianie pracy czy warunków umowy na korzystniejsze.

 

 W ramach projektu oferujemy:

- opracowanie indywidualnych planów działania przez doradców zawodowych

- 4-dniowe warsztaty poradnictwa zawodowego „GOTOWI NA ZMIANY”

- bezpłatne kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Beneficjentów

- stypendia szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych

- indywidualne pośrednictwo pracy „JOB COACHING”

- zwrot kosztów dojazdu na warsztaty grupowe i kursy zawodowe

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

 

Formularze zgłoszeniowe (wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 205 w Białymstoku, w godz. 9.00-16.00.

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną skierowani na szkolenia zawodowe, które będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Beneficjentów na podstawie IPD przy współpracy z doświadczonym doradcą zawodowym. Istnieje możliwość skorzystania ze szkoleń grupowych prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych lub szkoleń indywidualnych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych.

 

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 85 746 40 50   


Data rozpoczęcia: 2019-08-20